Polityka prywatności

I. Definicje

 

Administrator  Hurtownia „Misericordia” Odój Alina, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 4a, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6422611841, Regon 277937611, tel. 535 979 788, e-mail: sklep@misericordia.pl

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora  w swoim portalu internetowym pod adresem www.misericordia.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu, w tym Klient.

 

II. Administrator

1.      Administrator przetwarza Dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

III. Gromadzenie Danych osobowych

Gromadzone Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej , numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji do konta Użytkownika lub złożono Zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji konta Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

 

IV. Cele przetwarzania Danych

 1. założenia konta w sklepie internetowym www.misericordia.pl  przez okres prowadzenia konta Użytkownika, aż do momentu likwidacji konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. umożliwienia dokonywanie zakupów w tym Sklepie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości –  przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi usług świadczonych przez administratora oraz Towarów aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 V. Przetwarzanie Danych osobowych, dobrowolność podania Danych osobowych

1.      Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

2.      Użytkownicy mogą podać swoje Dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

3.      W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się telefonicznie pod nr:  535 979 788, wysyłając mail do Administratora na adres: sklep@misericordia.pl.

4.      Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na otrzymywanie newsletteru wybierając jedną z poniższych możliwości:

 1. wysyłając e-mail na adres sklep@misericordia.pl z żądaniem zaprzestania dostarczania newsletteru;
 2. klikając na link, który znajduje się w każdym otrzymanym newsletterze;
 3. wciskając w swoim koncie Klienta przycisk „WYPISZ Z NEWSLETTERA”.

5.      Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 VI. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

1.      Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku gdy jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.      Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

3.      Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, firmom kurierskim.

4.      Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane Dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

5.      Administrator może odmówić usunięcia Danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione przepisami prawa.

 

VII. Zabezpieczenie Danych

1.      Administrator zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.      Do przetwarzania Danych osobowych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

VIII. Pliki Cookies

1.      W Sklepie wykorzystane są pliki typu Cookies, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym Użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz dostosowania Sklepu do preferencji Użytkownika.

2.      Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Rodzaje plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z  urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z  urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

4.      Pliki Cookies wykorzystywane są do:

 1. identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego w Sklepie i pokazywania, że są jest zalogowany;
 2. zapamiętywania dodanych do koszyka Towarów w celu złożenia Zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;
 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu.
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu.
 6. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne działanie niektórych funkcji w Sklepie. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu Cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

  

IX. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

 

 X. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Apteki Internetowej obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony